Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat1. A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja az Ipari Klíma Kft., (székhelye: 6000 Kecskemét Kisfaludy utca 5 2/1 adószáma: 22914664-2-03, cégjegyzékszáma: 01-09-014112) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. A kezelt személyes adatok köre:
Árajánlatkérés,illetve szolgáltatási színvonalunk értékelése során, kapcsolattartás érdekében a felhasználó megadja az alábbi személyes adatokat: név, cég megnevezése, e-mail cím, telefonszám, adószám. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének IP címe, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeknt rögzít. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3. A sütik (cookie-k) alkalmazása:
Cégünk nem használ azonosításra semmilyen felhasználó számítógépre telepített adatcsomagot. Weboldal böngészése közben a felhasználóról nem tárolunk adatot.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja:
Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldalak használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés célja a weboldalakon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban kapcsolattartás, észrevételezési lehetőség biztosítása, ajánlatkérés lehetősége. Az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a felhasználó tájékoztatására és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az adatkezelő a részére megadott személyes adatokat a működésétől eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – nem adja ki.Az adatkezelő részére megadott személyes adatok valóságáért kizárólag az azt megadó felhasználó felel.

Az adatkezelés időtartama:
Kitöltött és elküldött adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. adó jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, ajánlatkérés során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő külső személyeket nem vesz igénybe. A felhasználó személyes adatainak továbbítására és használatára a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról javitas (kukac) ipariklimakft.hu email címen. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére. Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást felhasználó részére.
A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A felhasználó a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Amennyiben a felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez ajánlatkérés, harmadik félről szándékosan valótlan adatokat ad meg vagy a weboldalak használata során bármilyen módon kárt okoz, úgy az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Az e-mail címek felhasználása:
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak meghatározott módon használja fel kizárólag kapcsolat tartásra az ügyféllel. Bármilyen másfajta felhasználás, hírlevél küldése kizárt. Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
Kérjük csak akkor fogadja el az adatvédelmi szabályzatot ha mindenben egyet ért! Kérdését amennyiben van a javitas (kukac) ipariklimakft (pont) hu email címre küldheti el.

Folyadékhűtő alkatrészek

 
  • acson
  • mcquay
  • ciat
  • york
  • piovan
  • daikin
  • gea
  • trane
  • thermocold

Kompresszor tipusok:  Copeland, MyCom, Vilter, Hanbell, Carlyle, Bitzer, Refcomp, Carrier, Voltas, Dunham-Bush, Sabroe, York, Trane
Alkatrész
Segédanyag
Hűtőközeg
Vezérlés